Kierownictwo Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Z dniem 1 stycznia 2022 r. na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostają przekształcone w Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

  • Dyrektor – dr n. med. Piotr Jabłoński
  • Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, Badań i Certyfikacji – dr n. med. Bogusława Bukowska
  • Zastępca Dyrektora ds. Profilaktyki i Współpracy z Samorządem Terytorialnym – Katarzyna Łukowska
  • Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania – Kama Dąbrowska
  • Główna Księgowa – Agnieszka Klapińska