Zamówienie publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022.2.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, oznaczenie sprawy DYR.26.6.21


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, oznaczenie sprawy DYR.26.9.21


Zawiadomienie dot. sprawy o oznaczeniu DYR.26.5.21


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, oznaczenie sprawy DYR.26.8.21


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, oznaczenie sprawy DYR.26.7.21.


Zaproszenie do składania ofert, oznaczenie sprawy: DYR.26.9.21


Zaproszenie do składania ofert, oznaczenie sprawy: DYR.26.6.21.


Zaproszenie do składania ofert, oznaczenie sprawy: DYR.26.5.21.


Zaproszenie do składania ofert, oznaczenie sprawy: DYR.26.8.21.


Zaproszenie do składania ofert, oznaczenie sprawy DYR.26.7.21.


Informacja o wynikach konkursu na opracowanie projektu kreacji oraz strategii mediowej i strategii komunikacji ogolnopolskiej kampanii na rzecz zapobiegania problemowemu graniu w gry hazardowe wśród młodzieży.


Ogłoszenie na opracowanie projektu kreacji oraz strategii mediowej i strategii komunikacji ogólnopolskiej kampanii na rzecz zapobiegania problemowemu graniu w gry hazardowe wśród młodzieży.


Informacja o wynikach konkursu na opracowanie projektu kreacji oraz strategii mediowej i strategii komunikacji ogolnopolskiej kampanii na rzecz zapobiegania problemowemu graniu w gry hazardowe wśród młodzieży.


Ogłoszenie na opracowanie projektu kreacji oraz strategii mediowej i strategii komunikacji ogólnopolskiej kampanii na rzecz zapobiegania problemowemu graniu w gry hazardowe wśród młodzieży.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 i 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), którego przedmiotem jest przeprowadzenie badania ankietowego na temat problemu używania substancji psychoaktywnych (narkotyków i alkoholu) oraz opinii i postaw w tym zakresie na reprezentatywnej próbie mieszkańców naszego kraju. Nr sprawy: 1/CINN/ZP/2010


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 i 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) którego przedmiotem jest przeprowadzenie badania ankietowego na temat problemu używania substancji psychoaktywnych (narkotyków i alkoholu) oraz opinii i postaw w tym zakresie na reprezentatywnej próbie mieszkańców naszego kraju. Nr sprawy: 1/CINN/ZP/2010


PYTANIA I ODPOWIEDZI w związku z zapytaniem, które wpłynęło do Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w dniu 19 sierpnia 2010r. od Firmy Centrum Badań Marketingowych INDICATOR Sp. z o.o. informujemy, że zbiór danych o osobach zamieszkujących wylosowane mieszkania powstaje w trakcie badań i obejmuje tylko adresy, do których udało się dotrzeć ankieterowi. Źródłem danych są spisy mieszkańców wylosowanych adresów konieczne do wylosowania respondenta. Zamawiający zakłada realizację 5700 wywiadów, to jest 1500 wywiadów w 8 województwach w sumie (kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, opolskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie) oraz po 500 wywiadów w 7 województwach (dolnośląskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, śląskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie)i 700 wywiadów w województwie podkarpackim. W SIWZ określona jest wielkość próby zrealizowanej (liczba wywiadów efektywnych) Wielkość próby wylosowanej powinna zostać tak dobrana, aby gwarantować uzyskanie określonej liczby ankiet i jednocześnie określonego na minimum 60% stopnia wykonania próby wylosowanej. Oznacza to, że próba wylosowana powinna być „uruchamiana” stopniowo, co pozwoli maksymalizować stopień wykonania próby i jednocześnie powinno zagwarantować uzyskanie zakładanej liczby ankiet. Oczywiście adresy, które zostaną wylosowane, a nie zostaną „uruchomione”, tzn. wydane ankieterom do realizacji, nie zostaną wliczone do podstawy wyliczania stopnia zrealizowania próby. Zamawiający dopuszcza losowanie adresów w oparciu o inny operat niż PESEL.


PYTANIA I ODPOWIEDZI w związku z zapytaniem, które wpłynęło do Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w dniu 18 sierpnia 2010r. od Firmy 4P research mix informujemy, że zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) złożone oferty w wysokości przekraczającej szacowaną wartość zamówienia nie stanowi podstawy odrzucenia oferty. Nie ma zatem formalnych przeciwwskazań do złożenia oferty. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt.4 ww. ustawy zamawiający jest uprawniony do unieważnienia postępowania, jeśli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W kwestii dotyczącej zbioru danych opisanego w Załączniku Nr 6 do SIWZ, informujemy, że należy zawrzeć w nim następujące informacje o osobach zamieszkałych pod wylosowanymi adresami: miejsce zamieszkania (miejscowość, ulica wraz z kodem pocztowym), wiek, płeć oraz ewentualnie wykształcenie.


PYTANIA I ODPOWIEDZI w związku z zapytaniem, które wpłynęło do Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w dniu 18 sierpnia 2010r. od Firmy PBS DGA Sp. z o.o. dotyczącym możliwości udostępnienia ankiety do badania na temat problemu używania substancji psychoaktywnych (narkotyków i alkoholu) oraz opinii i postaw w tym zakresie na reprezentatywnej próbie mieszkańców naszego kraju, uprzejmie informujemy, że Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii nie udostępnia narzędzia badawczego. Ankieta w trakcie pilotażu i może ulec zmianie.


PYTANIA I ODPOWIEDZI w związku z zapytaniem, które wpłynęło do Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w dniu 17 sierpnia 2010r. od Korporacji Badawczej Pretendent dotyczącym aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, informujemy, że w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powyższy dokument powinni złożyć urzędujący członkowie organu zarządzającego. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759),wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi dokument wydany na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2000r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2008r. Nr 50, poz. 292 z późn. zm.)


PYTANIA I ODPOWIEDZI w związku z zapytaniem Firmy SMG/KRC Poland S.A. dotyczącym szacowanej wielkości zamówienia polegającego na przeprowadzeniu badania ankietowego na temat problemu używania substancji psychoaktywnych (narkotyków i alkoholu) oraz opinii i postaw w tym zakresie na reprezentatywnej próbie mieszkańców naszego kraju (oznaczenie sprawy:1/CINN/ZP/2010, ogłoszenie Nr 246986 – 2010 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11 sierpnia 2010r.), które wpłynęło do Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w dniu 12 sierpnia 2010r. informujemy, że Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia kwotę do 342 000 zł netto wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości 22% tj. w kwocie brutto 417 240 zł zgodnie z ust.1 Dział II specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępnej na stronie www.kbpn.gov.pl oraz www.cinn.gov.pl


Ogłoszenie o zamówieniu Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa,tel.(22) 641-15-01, fax (22) 641-15-65 jako Zamawiający ogłasza przetarg na: Przeprowadzenie badania ankietowego na temat problemu używania substancji psychoaktywnych (narkotyków i alkoholu) oraz opinii i postaw w tym zakresie na reprezentatywnej próbie mieszkańców naszego kraju. Przetarg nieograniczony zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 1 i 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759).


PYTANIA I ODPOWIEDZI zamawiającego dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 133 000 euro, zgodnie z art.10 ust. 1 i 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), którego przedmiotem jest Przygotowanie projektu i wykonanie na jego podstawie infrastruktury oprogramowania komputerowego. Nr sprawy: KBPN/951/2008


Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 133 000 euro, zgodnie z art. 10 ust. 1 i 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655), którego przedmiotem jest przygotowanie projektu i wykonanie na jego podstawie infrastruktury oprogramowania komputerowego Nr sprawy: KBPN/951/2008


Rozstrzygnięcie protesty dotyczącego postępowania o udzieleniezamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 133 000 euro, zgodnie z art. 10 ust. 1 i 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawozamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655), któregoprzedmiotem jest Przygotowanie projektu i wykonanie na jego podstawie infrastruktury oprogramowania komputerowego. Nr sprawy: KBPN/951/2008


Wezwanie Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa, tel. (022) 641-15-01, fax (022) 641-15-65 – jako Zamawiający Wzywa wszystkich uczestników przetargu do wzięcia udziału w postępowaniu protestacyjnym. Nr sprawy: KBPN/951/2008


Ogłoszenie protestu Protest w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 133 000 euro, zgodnie z art.10 ust. 1 i 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 233 poz. 1655), którego przedmiotem jest Przygotowanie projektu i wykonanie na jego podstawie infrastruktury oprogramowania komputerowego. Nr sprawy: KBPN/951/2008.


Ogłoszenie o zamówieniu Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa,tel. (022) 641-15-01, fax (022) 641-15-65 – jako Zamawiający: ogłasza przetarg na: Przygotowanie projektu i wykonanie na jego podstawie infrastruktury oprogramowania komputerowego Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 133 000 euro, zgodnie z art. 10 ust. 1 i 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655).


Ogłoszenie o konkursie Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomaniiul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa, tel. (022) 641-15-01, fax (022) 641-15-65 – jako Zamawiający Ogłasza, w trybie art. 110 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 20.11.2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655), konkurs na: „Opracowanie projektu kreacji i strategii medialnej ogólnopolskiej kampanii społecznej 2009 w zakresie przeciwdziałania zjawisku narkomanii”.


Ogłoszenie o konkursie Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa, tel. (022) 641-15-01, fax (022) 641-15-65 – jako Zamawiający Ogłasza, w trybie art. 110 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 20.11.2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655), konkurs na: „Opracowanie projektu kreacji i strategii medialnej ogólnopolskiej kampanii społecznej w zakresie przeciwdziałania zjawisku narkomanii”.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczacej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest opracowanie projektu kreacji i strategii medialnej oraz organizacja na ich podstawie ogólnopolskiej kampanii społecznej w zakresie przeciwdziałania zjawisku narkomanii.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 133 000 euro, zgodnie z art. 10 ust. 1 i 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), którego przedmiotem jest Przygotowanie projektu i wykonanie na jego podstawie infrastruktury oprogramowania komputerowego. Nr sprawy: KBPN/951/2008