Konkursy / ogłoszenia

HARMONOGRAM PRAC KOMISJI EGZAMINACYJNYCH PODCZAS CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU CERTYFIKUJACEGO W SESJI WIOSNA 2024 N W DNIACH 15 ORAZ 16 CZERWCA 2024 ROKU (SOBOTA-NIEDZIELA)-dla szkoleń KBPN rozpoczętych od 2020 r.


ZARZĄDZENIE NR 27/2024 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację w 2024 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2 ogłoszonego zarządzeniem 18/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r.


Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 29 maja 2024 r. ws. listy osób zakwalifikowanych do egzaminu końcowego w części ustnej w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień – sesja WIOSNA 2024 N (dla szkoleń KBPN rozpoczętych od 2020 r.)


Ogłoszenie dotyczące miejsca i terminu oraz opłaty za część ustną egzaminu końcowego w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień – sesja WIOSNA 2024 N (dla szkoleń KBPN rozpoczętych od 2020 r.)


HARMONOGRAM PRAC KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PODCZAS CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU CERTYFIKUJĄCEGO W SESJI WIOSNA 2024, 8 CZERWCA 2024 ROKU (dla szkoleń KBPN rozpoczętych do końca 2019 r.)


Ogłoszenie dotyczące miejsca i terminu oraz opłaty za część ustną egzaminu końcowego w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień w sesji WIOSNA 2024 (dla szkoleń rozpoczętych do końca 2019 r.)


Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 23 maja 2024 r. ws. listy osób zakwalifikowanych do części ustnej egzaminu końcowego w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień w sesji WIOSNA 2024 (dla szkoleń rozpoczętych do końca 2019 r.)


Z A R Z Ą D Z E N I E 23/2024 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2024-2026 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowe


ZARZĄDZENIE NR 22/2024 Dyrektora KCPU z dnia 29 kwietnia 2024 r.ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej na egzamin końcowy w części ustnej w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji WIOSNA 2024 N. (dla szkoleń rozpoczętych od 2020 r.)


ZARZĄDZENIE NR 21/2024 Dyrektora KCPU z dnia 18 kwietnia 2024 r. ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej na egzamin końcowy w części pisemnej w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji WIOSNA 2024 N. (dla szkoleń rozpoczętych od 2020 r.)


ZARZĄDZENIE NR 19/2024 Dyrektora KCPU z dnia 10 kwietnia 2024 r. ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej na egzamin końcowy w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji WIOSNA 2024 r. (dla szkoleń rozpoczętych do końca 2019 r.)


Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 29 kwietnia 2024 roku ws. wyników egzaminu końcowego w części pisemnej w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień -sesja WIOSNA 2024 (N) (dla szkoleń rozpoczętych od 2020 r.)


Lista wniosków na realizację zadań, dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia, określonych w art. 88 ust. 4 pkt 1-4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM z dnia 20 grudnia 2023 r. z terminem składania wniosków do dnia 31 stycznia 2024 r.


Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 17 kwietnia 2024 roku ws. wyników egzaminu końcowego w części pisemnej w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień – sesja WIOSNA 2024- dla szkoleń KBPN rozp. do końca 2019r.


ZARZĄDZENIE Nr 18/2024Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 5 kwietnia 2024 roku w sprawie ogłoszenia o konkursie na realizację w 2024 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2 oraz powołania Komisji Konkursowej


Komunikat
Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie listy osób zakwalifikowanych do egzaminu końcowego w części pisemnej w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji WIOSNA 2024 N (dla szkoleń rozpoczętych od 2020 r.)


Informacja dotycząca miejsca i terminu egzaminu oraz opłaty za część pisemną egzaminu końcowego w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień- sesja WIOSNA 2024 (dla szkoleń rozpoczętych do końca 2019 r.)


Ogłoszenie Dyrektora KCPU  z dnia 20 marca 2024 r. ws. listy osób zakwalifikowanych do egzaminu końcowego w części pisemnej w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień- sesja WIOSNA 2024 (dla szkoleń rozpoczętych do końca 2019 r.)


Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie dopuszczenia do egzaminu pisemnego osób, które zgłosiły się do egzaminu certyfikacyjnego w sesji Wiosna 2024 w tzw. starej ścieżce szkolenia PARPA.


Listy wniosków na realizację w latach 2024-2026 zadań z zakresu zdrowia publicznego dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku konkursu ogłoszonego w dniu 21 grudnia 2023 r.


Lista wniosków na realizację zadań, dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia, określonych w art. 88 ust. 4 pkt 1-4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM z dnia 25 stycznia 2024 r. z terminem składania wniosków do dnia 9 lutego 2024 r.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – dot. zapytania ofertowego z dnia 08.01.2024 roku na dostęp do platformy antyplagiatowej w związku z organizacją sesji egzaminów certyfikacyjnych w 2024 r.


Zarządzenie nr 5/2024 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 24.01.2024 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2024-2025 zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej


Komunikat Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 22 stycznia 2024 r. o zmianie treści wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 64/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r.


Komunikat Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 22 stycznia 2024 r. o zmianie treści wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 65/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.


Udzielanie konsultacji osobom niesłyszącym pijącym szkodliwie/uzależnionym od alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych w zakresie zmiany szkodliwych zachowań oraz udzielaniu konsultacji dla osób niesłyszących będących w bliskiej relacji z osobą uzależnioną, w kierunku rozwiązywania problemów związanych z tą relacją.


Lista wniosków na realizację w latach 2024-2025 zadań, dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia, określonych w art. 88 ust. 4 pkt 1-4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM z terminem składania wniosków do dnia 18 grudnia 2023 roku.


Lista dodatkowo zaakceptowanych wniosków na realizację w latach 2024-2025 zadań, dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia, określonych w art. 88 ust. 4 pkt 1-4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, złożonych w odpowiedzi na konkursu z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM z terminem składania wniosków do dnia 30 września 2023 roku.


Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 12 stycznia 2024 r. ws. Egzaminu Końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień – sesja WIOSNA 2024 (N) ( dla szkoleń KBPN rozpoczętych od 2020 r.)


Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 11 stycznia 2024 r. ws. Egzaminu Końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień – sesja WIOSNA 2024 ( dla szkoleń KBPN rozpoczętych do końca 2019 r.)


Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zaprasza do składania ofert na zakup usługi: Dostęp do platformy antyplagiatowej w związku z organizacją sesji egzaminów certyfikujących w 2024 r. Szczegółowe warunki znajdą Państwo w załączonym zapytaniu ofertowym.


ZARZĄDZENIE Nr 2/2024 Dyrektora KCPU z dnia 4 stycznia 2024 r. ws. ogłoszenia o konkursie na uzyskanie ze środków KCPU dofinansowania szkolenia w dziedzinie uzależnień w części superwizje kliniczne rozpoczęte w 2024 r. ( ścieżka KBPN)


Z A R Z Ą D Z E N I E NR 65/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2024-2026 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej.


Zarządzenie Nr 66/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie konkursu na uzyskanie ze środków Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom dofinansowania szkolenia w dziedzinie uzależnień w części superwizje kliniczne realizowane w 2024 roku.


ZARZĄDZENIE NR 63/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w roku 2024 zadania z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej.


Zarządzenie nr 60/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 12.12.2023 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2024-2025 zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej


Zarządzenie nr 61/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 12.12.2023


HARMONOGRAM PRAC KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PODCZAS CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU CERTYFIKUJĄCEGO W SESJI JESIEŃ 2023N 16-17 GRUDNIA 2023r. (dla szkoleń KBPN rozpoczętych od 2020r.)


Lista wniosków na realizację w latach 2024-2025 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO z terminem składania wniosków do dnia 16 października 2023 r.


Lista wniosków na realizację w latach 2024-2025 zadań, dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia, określonych w art. 88 ust. 4 pkt 1-4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM z terminem składania wniosków do dnia 30 września 2023 roku.


Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 23 listopada 2023 r. ws. listy osób zakwalifikowanych do części ustnej egzaminu końcowego w sesji JESIEŃ 2023 N-dla szkoleń rozpoczętych od 2020 r.


Informacja dotycząca miejsca i terminu oraz opłaty za część ustną egzaminu końcowego w sesji JESIEŃ 2023 N- dla szkoleń rozpoczętych od 2020 r.


HARMONOGRAM PRAC KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PODCZAS CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU certyfikującego W SESJI JESIEŃ 2023, 9 GRUDNIA 2023 ROKU- dla szkoleń KBPN rozpoczętych do końca 2019 r.


Informacja dotycząca miejsca i terminu oraz opłaty za część ustną egzaminu końcowego w sesji JESIEŃ 2023- dla szkoleń KBPN rozpoczętych do końca 2019 r.


Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 20 listopada 2023 r. ws. listy osób zakwalifikowanych do części ustnej egzaminu końcowego w sesji JESIEŃ 2023- dla szkoleń KBPN rozpoczętych do końca 2019 r.


Lista ofert na realizację w roku 2024 zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021 – 2025 w ramach celu operacyjnego nr 2, w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu, z terminem składania ofert do dnia 29 września 2023 roku.


ZARZĄDZENIE NR 42/2023 – Ogłoszenie listy wniosków na realizację w latach 2023-2024 zadania z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z terminem składania wniosków do dnia 25 września 2023 r.


ZARZĄDZENIE NR 50/2023 Dyrektora KCPU z dnia 26 września 2023 r. ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej na egzamin końcowy certyf. w sesji JESIEŃ 2023 N.(dla szkoleń KBPN od 2020r.)


ZARZĄDZENIE NR 49/2023 Dyrektora KCPU z dnia 26 września 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 35/2022 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 13 maja 2022r. w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji egzaminu końcowego prowadzonego w ramach szkoleń w dziedzinie uzależnień, przeprowadzanego przez KCPU (dla szkoleń KBPN od 2020r.)


ZARZĄDZENIE NR 46/2023 Dyrektora KCPU z dnia 18 września 2023 r. ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej na egzamin końcowy w sesji JESIEŃ 2023 r.( dla szkoleń KBPN do końca 2019r.)


Zarządzenie nr 45 /2023 Dyrektora KCPU z dnia 18 września 2023 roku ws. wprowadzenia procedur i zasad organizacji egzaminu końcowego certyf. przeprowadzanego przez KCPU w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków ( dla szkoleń KBPN do końca 2019r.)


Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 11 października 2023r. w sprawie organizacji egzaminu certyfikacyjnego dla kandydatów na specjalistów psychoterapii oraz kandydatów na instruktorów terapii uzależnień w sesji Jesień 2023, w tzw. starej ścieżce szkolenia PARPA.


Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 9 października 2023 roku ws. wyników części pisemnej egzaminu końcowego -sesja JESIEŃ 2023 N(dla szkoleń KBPN rozpoczętych od 2020r.)


Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 9 października 2023r. w sprawie dopuszczenia do egzaminu pisemnego osób, które zgłosiły się do egzaminu certyfikacyjnego w sesji Jesień 2023 w tzw. starej ścieżce szkolenia PARPA.


ZARZĄDZENIE Nr 52/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 3 października 2023r w sprawie ogłoszenia o konkursie na realizację w 2024 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2 oraz powołania Komisji Konkursowej


Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom posiada do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce administracji rządowej lub pozarządowej działającej w ochronie zdrowia na realizację zadań publicznych.


Informacja dotycząca miejsca i terminu oraz opłaty za część pisemną egzaminu końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2023 N (dla szkoleń rozpoczętych od 2020 r.)


Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 21 września 2023 r. ws. listy osób zakwalifikowanych do egzaminu końcowego pisemnego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2023 N (dla szkoleń rozpoczętych od 2020r.)


ZARZĄDZENIE NR 43/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 18 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2024-2025 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej.


Komunikat ws. egzaminu końcowego – zmiana terminu ogłoszenia osób zakwalifikowanych do egzaminu pisemnego- sesja Jesień 2023N (dla szkoleń rozpoczętych od 2020r.)


ZARZĄDZENIE NR 42/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 14 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2023-2024 zadania z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej


Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 11 września 2023 r. ws. osób zakwalifikowanych do egzaminu pisemnego-sesja JESIEŃ 2023-ścieżka KBPN( dla szkoleń rozpoczętych do końca 2019r.)


ZARZĄDZENIE Nr 39/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 1 września 2023 roku w sprawie ogłoszenia o konkursie na realizację w 2024 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2 oraz powołania Komisji Konkursowej

Artykuł można znaleźć na naszej stronie internetowej: https://kcpu.gov.pl


Lista zaakceptowanych wniosków na realizację w latach 2023-2025, zadań z zakresu zdrowia publicznego na podstawie art. 88 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 227) w zw. z art. 2 w zw. z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608), finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia z terminem składania wniosków do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Artykuł można znaleźć na naszej stronie internetowej: https://kcpu.gov.pl


Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 23 czerwca 2023 r. ws. Egzaminu Końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień- sesja JESIEŃ 2023 N(dla szkoleń rozpocz. od 2020r.)


Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 23 czerwca 2023r. ws. Egzaminu Końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień- sesja JESIEŃ 2023(dla szkoleń rozpocz. do końca 2019r.)


Lista dodatkowo zaakceptowanych wniosków na realizację w latach 2023-2025 zadań, dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia, określonych w art. 88 ust. 4 pkt 1-4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, złożonych w odpowiedzi na konkursu z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM z terminem składania wniosków do dnia 28 lutego 2023 roku.


ZARZĄDZENIE NR 31/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2023-2024 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej


Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 5 czerwca 2023 r. ws. listy osób zakwalifikowanych do części ustnej egzaminu końcowego w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień w sesji WIOSNA 2023 N( dla szkoleń rozpoczętych od 2020r.)


Informacja dotycząca miejsca i terminu oraz opłaty za część ustną egzaminu końcowego w w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień w sesji WIOSNA 2023 N( dla szkoleń rozpoczętych od 2020r.)


HARMONOGRAM CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU CERTYFIKUJACEGO W SESJI WIOSNA 2023 -17 CZERWCA 2023 R. (DLA SZKOLEŃ ROZPOCZĘTYCH DO 2019R.)


Informacja dotycząca miejsca i terminu oraz opłaty za część ustną egzaminu końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji WIOSNA 2023( szkolenia KBPN rozpoczęte do 2019r.)


Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 31 maja 2023 r. ws. listy osób zakwalifikowanych do części ustnej egzaminu końcowego w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień w sesji WIOSNA 2023( szkolenia KBPN rozpoczęte do 2019r.)


Lista wniosków na realizację w latach 2023-2025 zadań, dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia, określonych w art. 88 ust. 4 pkt 1-4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM z terminem składania wniosków do dnia 25 kwietnia 2023 roku.


Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 28 kwietnia 2023 r. ws. wyników części pisemnej egzaminu końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji WIOSNA 2023N (dla szkoleń rozpoczętych od 2020r.)


Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 25 kwietnia 2023 roku ws. wyników części pisemnej egzaminu końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień – sesja WIOSNA 2023 (dla szkoleń rozpoczętych do 2019r.)


Lista realizatorów zadań z zakresu zdrowia publicznego dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia – konkurs z dnia 31 stycznia 2023r.


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z ogłoszeniem z dnia 3 marca 2023 r. o naborze na Młodszego Specjalistę/Specjalistę ds. Profilaktyki i Edukacji Publicznej w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.


ZARZĄDZENIE NR 21/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 30.03.2023 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2023-2024 zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej


Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 28 marca 2023 r. ws. listy osób zakwalifikowanych do egzaminu końcowego w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień-sesja WIOSNA 2023N( szkolenia rozpoczęte od 2020r.)


Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie listy osób zakwalifikowanych do egzaminu końcowego w części pisemnej w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień (szkolenia rozpoczęte do końca 2019r.-ścieżka KBPN)


Zarządzenie nr 19/2023 – Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ogłasza wyniki konkursu ofert głoszonego dnia 24.01.2023 r. z terminem naboru do dnia 14.02.2023 r., na realizację w 2023 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021 – 2023 w ramach celu operacyjnego nr 2.


Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom  z dnia 7 marca 2023 r.  w sprawie rozstrzygnięcia konkursu z dnia 10 stycznia 2023 r. na uzyskanie ze środków Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom dofinansowania szkolenia w dziedzinie uzależnień w części superwizje kliniczne rozpoczęte w 2023 r. i kontynuowane w 2024 roku.


ZARZĄDZENIE NR 16/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 27 lutego 2023 r. ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej na egzamin końcowy w sesji WIOSNA 2023 N (szkolenia rozpoczęte od 2020r.)


ZARZĄDZENIE NR 15/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 27 lutego 2023 r. ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej na egzamin końcowy w sesji WIOSNA 2023 r.


Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowych majątku ruchomego Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.


Lista wyłonionych realizatorów na realizację w latach 2023-2024 zadań z zakresu zdrowia publicznego dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia – konkurs z dn. 18 listopada 2022r.


ZARZĄDZENIE NR 12/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 03.02.2023 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2023-2025 zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej


Lista wyłonionych realizatorów na realizację w latach 2023-2024 zadań z zakresu zdrowia publicznego dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia – konkurs z dn. 31 października 2022r.


ZARZĄDZENIE NR 11/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2023-2024 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej


ZARZĄDZENIE Nr 7/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 24.01.2023 roku w sprawie ogłoszenia o konkursie na realizację w 2023 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2 oraz powołania Komisji Konkursowej


Ogłoszenie z dnia 19 stycznia 2023 r. Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w sprawie Egzaminu Końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień – sesja WIOSNA 2023(N) (szkolenia rozpoczęte od 2020r.)


Ogłoszenie z dnia 18 stycznia 2023r. Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w sprawie Egzaminu Końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień – sesja WIOSNA 2023( szkolenia rozpoczęte do 2019r.)


ZARZĄDZENIE Nr 1/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 10 stycznia 2023 r. ws. ogłoszenia o konkursie na uzyskanie ze środków KCPU dofinansowania szkolenia w dziedzinie uzależnień w części superwizje kliniczne rozpoczęte w 2023 r. i kontynuowane w 2024r.(ścieżka KBPN).


ZARZĄDZENIE Nr 2/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 10 stycznia 2023 r. ws. konkursu na uzyskanie ze środków KCPU dofinansowania szkolenia w dziedzinie uzależnień w części superwizje kliniczne rozpoczęte w 2023 r. i kontynuowane w 2024 roku.(ścieżka PARPA).


Komunikat Dyrektora KCPU z dnia 9 stycznia 2023 roku ws. informacji o dofinansowaniu kosztów szkolenia w dziedzinie psychoterapii uzależnień, w części superwizja kliniczna rozpoczętej w 2023 roku.


Zapytanie ofertowe na:

Udzielanie konsultacji osobom niesłyszącym pijącym szkodliwie/uzależnionym od alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych w zakresie zmiany szkodliwych zachowań oraz udzielaniu konsultacji dla osób niesłyszących będących w bliskiej relacji z osobą uzależnioną, w kierunku rozwiązywania problemów związanych z tą relacją.


Ogłoszenie listy wniosków na realizację w roku 2023 zadań, dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, określonych w art. 88 ust. 4 pkt 1-4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM z terminem składania wniosków do dnia 16 GRUDNIA 2022 roku.


Ogłoszenie listy wniosków na realizację w latach 2023-2025 zadań z zakresu zdrowia publicznego dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z terminem składania wniosków do dnia 18 października 2022 r.


Lista wyłonionych realizatorów na realizację w latach 2023-2024 zadań z zakresu zdrowia publicznego dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia – konkurs z dn. 13 października 2022r.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego z dnia 6.12.2022r.


Ogłoszenie o dodatkowo przyjętej ofercie (konkurs ofert z dnia 19.09.2022).

Ogłoszenie o dodatkowo zaakceptowanym wniosku w ramach konkursu ofert na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii (Profilaktyka uzależnień) w roku 2023.


Zapytanie ofertowe na dostęp do platformy antyplagiatowej.


Aktualizacja harmonogramu prac komisji egzaminacyjnej podczas części ustnej egzaminu certyfikującego w sesji jesień 2022 n (nowa ścieżka) w dniu 17 grudnia 2022 roku.

 


Zarządzenie nr 78/2022 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w roku 2023 zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej.

 


Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom poszukuje podmiotu świadczącego usługi audytu wewnętrznego. Termin zgłoszenia upływa 14 grudnia br. Oferty prosimy przesłać na adres:

pliki do pobrania:


Zapytanie ofertowe na: Usługi remontowo-budowlane dwóch pomieszczeń w siedzibie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa


Harmonogram prac komisji egzaminacyjnej podczas części ustnej egzaminu certyfikującego w sesji jesień 2022 n w dniu 17 grudnia 2022 roku.


Harmonogram prac komisji egzaminacyjnych podczas części ustnej egzaminu certyfikującego w sesji jesień 2022 w dniu 10 grudnia 2022 roku


Informacja dotycząca miejsca i terminu oraz opłaty za część ustną egzaminu końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2022 N.


Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie listy osób zakwalifikowanych do części ustnej egzaminu końcowego w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2022 N.


Zarządzenie nr 76/2022 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2023-2024 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej.

Artykuł można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.kbpn.gov.pl


Informacja dotycząca miejsca i terminu oraz opłaty za część ustną egzaminu końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2022


Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie listy osób zakwalifikowanych do części ustnej egzaminu końcowego w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2022.


Komunikat z dnia 9 listopada 2022 r. Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 69/2022

Artykuł można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.kbpn.gov.pl


 

Komunikat z dnia 8 listopada 2022r Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 8 listopada 2022 r. w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 73/2022 oraz w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 72/2022

Artykuł można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.kbpn.gov.pl

 


ZARZĄDZENIE NR 69/2022 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 21 października 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 67/2022 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 13 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2023-2024 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej

Artykuł można znaleźć na naszej stronie internetowej:


Zarządzenie nr 67/2022 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 13 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2023-2024 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej

Artykuł można znaleźć na naszej stronie internetowej:


Ogłoszenie z dnia 4 października 2022 roku w sprawie wyników części pisemnej egzaminu końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2022 (N)

Artykuł można znaleźć na naszej stronie internetowej:


Zarządzenie nr 63/2022 Zastępcy Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2023-2025 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej

Artykuł można znaleźć na naszej stronie internetowej:


Ogłoszenie z dnia 27 września 2022 roku w sprawie wyników części pisemnej egzaminu końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnieńw sesji JESIEŃ 2022


Komunikat z dnia 23 września 2022 r. o dokonaniu korekty w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 4 do ZARZĄDZENIA Nr 61/2022 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 19 września 2022 roku w sprawie ogłoszenia o konkursie na realizację w 2023 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2 oraz powołania Komisji Konkursowej

Artykuł można znaleźć na naszej stronie internetowej:

ZARZĄDZENIE Nr 61/2022 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 19 września 2022 roku w sprawie ogłoszenia o konkursie na realizację w 2023 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2 oraz powołania Komisji Konkursowej

Artykuł można znaleźć na naszej stronie internetowej:


Ogłoszenie listy wniosków na realizację w roku 2022 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z dn. 9 sierpnia 2022 roku

Artykuł można znaleźć na naszej stronie internetowej:


Serdecznie zapraszamy specjalistów psychoterapii uzależnień do wzięcia udziału w szkoleniu dla przyszłych realizatorów/realizatorek programu Candis:

Artykuł można znaleźć na naszej stronie internetowej:


KCPU zaprasza na szkolenie dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy

Artykuł można znaleźć na naszej stronie internetowej:


ZARZĄDZENIE NR 54/2022 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej na egzamin końcowy w sesji JESIEŃ 2022 r.


ZARZĄDZENIE NR 51/2022 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 09.08.2022 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2022-2024 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO, dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie można znaleźć na naszej stronie internetowej:


Ogłoszenie listy wniosków na realizację w roku 2022 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z terminem składania wniosków do 7 czerwca 2022 roku. www.kbpn.gov.pl


Ogłoszenie z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie wyników części ustnej egzaminu końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji WIOSNA 2022


Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 4 lipca 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu z dnia 19 kwietnia 2022 roku na uzyskanie dofinansowania ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. www.kbpn.gov.pl


Ogłoszenie listy wniosków na realizację w latach 2022-2023 zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z terminem składania wniosków do 25 maja 2022 roku.

Zarządzenie można znaleźć na naszej stronie internetowej:


Harmonogram części ustnej egzaminu końcowego w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień w sesji WIOSNA 2022


Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie kosztu części ustnej egzaminu końcowego w sesji WIOSNA 2022 roku


Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia części ustnej egzaminu końcowego w sesji WIOSNA 2022


Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie listy osób zakwalifikowanych do części ustnej egzaminu końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji WIOSNA 2022


Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu z dnia 13 kwietnia 2022 roku na uzyskanie ze środków Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom na realizację zadania 2.1.7/1 Wspieranie samopomocowych ruchów abstynenckich


Zarządzenie nr 36/2022 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 18.05.2022 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2022-2024 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO, dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie można znaleźć na naszej stronie internetowej:


ogłoszenie z 12.05 pod tytułem: Ogłoszenie z dnia 12 maja 2022 r. Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w sprawie Egzaminu Końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień – sesja JESIEŃ 2022


– ogłoszenie z 13.05. pod tytułem: Ogłoszenie z dnia 13 maja 2022 r. Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w sprawie Egzaminu Końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień – sesja JESIEŃ 2022 (N)


Ogłoszenie z dnia 4 maja 2022 roku w sprawie wyników części pisemnej egzaminu końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji WIOSNA 2022.


Zarządzenie nr 31/2022 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 19.04.2022 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2022-2024 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO, dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej Zarządzenie można znaleźć na naszej stronie internetowej:


ZARZĄDZENIE NR 27/2022 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 19.04.2022 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2022-2024 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO, dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej Zarządzenie można znaleźć na naszej stronie internetowej:


Ogłoszenie z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w roku 2022 – zadania z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej Zarządzenie można znaleźć na naszej stronie internetowej:


Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 12.04.2022 w sprawie wyniku konkursu wniosków na realizację w latach 2022- 2025 zadania dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, pn. „Prowadzenie platformy e-terapii oraz aplikacji telefonicznej wspierającej ograniczenie spożywania alkoholu”, w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka uzależnień Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, zgodnie z art. 88 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094), z terminem naboru wniosków do dnia 21.03.2022 r. Zarządzenie można znaleźć na naszej stronie internetowej:


Ogłoszenie z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu z dnia 18 lutego 2022 roku na uzyskanie ze środków Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom finansowania kosztów superwizji klinicznych realizowanych w 2022 r. i kontynuowanych w 2023 roku w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień Zarządzenie można znaleźć na naszej stronie internetowej:


Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 30 marca 2022r. w sprawie listy osób zakwalifikowanych do egzaminu końcowego w ramach programu szkolenia w dzieidzinie uzależnień w zakresie instruktora terpii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień.


Zapytanie ofertowe na udzielanie konsultacji osobom niesłyszącym pijącym szkodliwie/uzależnionym od alkoholu i/lub innych środków psychoaktywnych w zakresie zmiany szkodliwych zachowań oraz udzielaniu konsultacji niesłyszącym członkom ich rodzin w zakresie rozwiazywania problemów związanych z relacją z osobą z problemami uzależnień.


Zarządzenie nr 14/2022 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia dokumentu pod tytułem „Procedury współpracy pomiędzy podmiotami szkolącymi a Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w związku z konkursem na uzyskanie ze środków Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom finansowania kosztów superwizji klinicznych realizowanych w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień”. Zarządzenie można znaleźć na naszej stronie internetowej:


Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu z dnia 24 stycznia 2022 r. na uzyskanie ze środków Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom finansowania kosztów superwizji klinicznych realizowanych w 2022 r. i kontynuowanych w 2023 roku w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień.


Komunikat o przedłużeniu terminu składania wniosków w konkursie na finansowanie superwizji klinicznych realizowanych w 2022 roku z możliwością ich kontynuowania w 2023 roku w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień dotyczącym osób uczestniczących w procesie certyfikacji na specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień w oparciu o przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2021 poz.1119, z późn. zm.).


Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom poszukuje wykonawcy usługi porządkowania i archiwizacji dokumentacji archiwalnej.


Zarządzenie nr 10/2022 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 02.03.2022 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2022 – 2025 zadania z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej Zarządzenie można znaleźć na naszej stronie internetowej:


Ogłoszenie z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie konkursu na uzyskanie ze środków Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom finansowania kosztów superwizji klinicznych realizowanych w 2022 r. z możliwością ich kontynuowania w 2023 roku w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień Ogłoszenie można znaleźć na naszej stronie internetowej:


Komunikat Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia w dziedzinie uzależnień.


Ogłoszenie dotyczące Egzaminu Końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień – sesja WIOSNA 2022


ZARZĄDZENIE NR 3/2022 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie zasad przyznawania statusu osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień Zarządzenie można znaleźć na naszej stronie internetowej:


Lista dodatkowo zaakceptowanych wniosków na realizację w latach 2022-2023 zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM z terminem składania wniosków do dnia 20 października 2021 roku. Ogłoszenie można znaleźć na naszej stronie internetowej:


Zarządzenie nr 2/2022 Dyrektora Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie procedur i zasad finansowania kosztów superwizji klinicznych realizowanych w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie uzależnień Informacja o sprostowaniu omyłek


Ogłoszenie z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie konkursu na uzyskanie ze środków Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom finansowania kosztów superwizji klinicznych realizowanych w 2022 r. i kontynuowanych w 2023 roku w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnieńOgłoszenie o konkursie na dofinansowanieZałącznik 1 WNIOSEK – dofinansowanie superwizji styczeń 2022Załącznik 2 ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU styczeń 2022-1


Zarządzenie nr 2/2022 Dyrektora Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie procedur i zasad finansowania kosztów superwizji klinicznych realizowanych w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie uzależnień Zarządzenie nr 2 wprowadzenie nowych zasad dofinansowań


WYNIKI KONKURSÓW OGŁOSZONYCH W DNIU 10 LISTOPADA 2021 R. NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO OKREŚLONYCH W NARODOWYM PROGRAMIE ZDROWIA NA LATA 2021-2025 W RAMACH CELU OPERACYJNEGO NR 2 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z UŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, UZALEŻNIENIAMI BEHAWIORALNYMI I INNYMI ZACHOWANIAMI RYZYKOWNYMI

Ogłoszenie można znaleźć na naszej stronie internetowej: