Majątek

Majątek Skarbu Państwa, w stosunku do którego uprawnienia właścicielskie wykonuje i którym dysponuje Krajowe Centrum Przeciwdziałaniom Uzależnieniom, obejmuje dobra ruchome oraz wartości niematerialne i prawne.

W skład majątku wchodzą następujące składniki:

  • środki trwałe, w tym: sprzęt komputerowy, środki transportu, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie;
  • wartości niematerialne i prawne;
  • środki obrotowe na rachunkach bankowych KCPU oraz w kasie.